دُردانه

فصل چهارم، ادامۀ فصل شباهنگ

دُردانه

فصل چهارم، ادامۀ فصل شباهنگ

دُردانه

«دُردانه» اینجا نه به‌معنای مروارید و دانهٔ دُرّ است و نه دُرد، ته‌ماندهٔ شراب به علاوهٔ پسوندِ «انه». دُرد به زبان ما یعنی چهار و دُردانه فصل چهارم وبلاگ یکی از گونه‌های جان‌سخت دایناسورهای دوران کرتاسه، سومین دوره از دوران میانه‌زیستی بعد از تریاس و ژوراسیک است که هر بار از هجوم شهاب‌سنگ‌ها جان سالم به‌درمی‌برد و نمی‌میرد.
ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

آخرین نظرات
آنچه گذشت

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظطططططططططط

طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

ططططططططظظظظظظظظظظظسظزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززیررررررررررررررررررررررررررررر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددووووووووووووووووووووووووووو

ووووووووووووووئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ............///////////..................................................................................

............................................شسیبلاتنمکگشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششسسسسسسس

سصسسسسسسسیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سسسسسسسسسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممکککککککککککککککک

ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککححگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضصصصصص

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

صصصصصصصصصصصصصصصصصصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

ففففففففففففففففففففففففغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ6ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

عععععععععععععععععععععععععللللللللللللللللللللللببببببببببببببببببیییییییییییییییییییییییییییییسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسششششنهههههههههههه

ههههههههههخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخححححححححححححححححححححححححححححححححححححججججججججججججججججججج

ججججججججججججججججججججججججججججججججججچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

پپپپپپپپپ

۹۴/۰۴/۰۹
دُردانه (شباهنگ سابق، تورنادوی اسبق)